Dimecres, 19 De Desembre De 2018
c/. Tàrrega, 12, 
Vilagrassa - 25330
Telèfon: 973 311 162 Fax: 973 311 236

02/01
2018

Calendari de cobrança 2018


Calendari de cobrança dels padrons fiscals i els terminis de pagament corresponents pel 2018

Per Decret de l'Alcaldia número 234/2017 de data 28.12.2017, es va aprovar el calendari de cobrança dels padrons fiscals i els terminis de pagament següents:

a) Per l'impost de vehicles i de la reserva d'entrada de vehicles, el període comprès entre l'1 de febrer i el 3 d'abril de 2018, ambdós inclosos, en període voluntari.

b) Per la taxa d'escombraries, el període comprès entre el 18 d'abril i el 19 de juny de 2018, ambdós inclosos, en període voluntari.

c) Per la taxa del cementiri, el període comprès entre el 18 de setembre i el 20 de novembre de 2018, ambdós inclosos, en període voluntari.

Transcorregut el període de pagament voluntari, s'iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora en el termes que preveu l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de setembre, General Tributària.
 


Informació addicional


Mapa Web